Obchodní podmínky

Preambule

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí společnost M-HOCKEY s.r.o., se sídlem 339 01 Klatovy, Pod Koníčky 452/2 IČ: 291 56 904, zapsaná v obchodním restříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložka 27459. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zákazník objednávající zboží u M-HOCKEY s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí od 1.5.2012

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím, společností M – HOCKEY s.r.o., při dodávkách hokejové výstroje, jejího příslušenství a dalšího zboží nabízeného prodávajícím. Tyto obchodní podmínky jsou závazné v celém rozsahu pro veškerý obchodní styk mezi prodávajícím a kupujícím, není-li písemně stanoveno jinak.

2. Nákup zboží, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy. Zasláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a že s nimi souhlasí. Všechny objednávky, které kupující zašle prodávajícímu, jsou závazné.

Objednávka musí obsahovat mimo jiné tyto údaje:
- jméno, příjmení a adresu kupujícího (popř. dodací adresu, liší-li se od adresy kupujícího)
- telefonní číslo (pro kontakt s dopravcem)
- přesný název a počet zboží, včetně velikosti a barvy, jedná li se o zboží v různých provedeních
- způsob dopravy či odběru
- způsob platby

Objednávku lze realizovat těmito způsoby:
- prostřednictvím objednávkového systému na internetové adrese www.m-hockey.cz
- zasláním objednávky na poštovní adresu prodávajícího
- prostřednictvím elektronické pošty na adresu m-hockey@m-hockey.cz
- osobně v prodejnách prodávajícího nebo v prodejním skladu v Klatovech

Prodávající potvrdí objednávku nejpozději do 10-ti pracovních dnů. Potvrzení objednávky prodávajícím nebo dodáním zboží vzniká kupní smlouva. Potvrzení objednávky obsahuje, mimo údaje o prodávajícím a kupujícím i přesný popis, počet a příp. barvu a velikost objednaného zboží, přesnou cenu, způsob přepravy a dohodnutý způsob placení.

Cena uvedená v potvrzení objednávky je konečná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v případě výraznější změny kurzu či nákupních cen zboží. O této skutečnosti musí prodávající kupujícího neprodleně informovat. V takovém případě může kupující od smlouvy jednostranně odstoupit. Nepotvrdí-li prodávající objednávku kupujícího do 10-ti pracovních dnů, kupní smlouva nevznikne.

3. Vlastnické právo

Zboží se stává vlastnictvím kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení zboží, v případě platby bankovním převodem, až v okamžik připsání celé částky na účet prodávajícího.

4. Odstoupení od smlouvy

Mimo důvody stanovené zákonem, může prodávající od smlouvy odstoupit v případě, že
- objednané zboží je vyprodáno a prodávající ho není schopen v požadované ceně, provedení a čase zajistit
- se změnila cena zboží z důvodu změny nákupní ceny či výraznější změny kurzu a kupující se změnou ceny nesouhlasí

Mimo důvody stanovené zákonem, může kupující od smlouvy odstoupit v případě, že
- cena zboží v potvrzení objednávky neodpovídá ceně uvedené na internetových stránkách společnosti M-HOCKEY s.r.o. (www.m-hockey.cz)
- se termín dodání zpozdí o více než 10 pracovních dnů oproti termínu uvedenému v potvrzení objednávky

5. Výměna zboží

Kupující má možnost vyměnit zboží zakoupené u společnosti M-HOCKEY s.r.o. do 14-ti dnů ode dne doručení zboží. V případě, že náhradní zboží není k dispozici, má kupující právo na vrácení peněz. Pro tyto případy ale bezpodmínečně platí, že
- zboží nesmí být žádným způsobem upraveno a musí být kompletní
- zboží nesmí být žádným způsobem použito
- zboží musí být vráceno v původním obalu
- ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury
- zboží musí být doručeno osobně nebo zásilkovou službou do prodejního skladu prodávajícího
- náklady spojené s dopravou hradí kupující (tam i zpět)
- zboží nesmí být zasláno zpět prodávajícímu na dobírku

Zboží upravené na míru (např. brankářská maska, dres s individuálním potiskem, apod.) není možno vyměnit či vrátit ani odstoupit od smlouvy, neboť takové zboží se v souladu s ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku považuje za zboží upravené podle přání spotřebitele (kupujícího).

6. Záruční doba

Záruční doba na zboží dodávané společností M-HOCKEY s.r.o. činí 24 měsíců od data převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení a mechanické poškození. Záruka dále pozbývá platnosti v případě neodborného používání, zanedbané údržby či v případě působení vyšší moci.

7. Reklamace

V případě oprávněného reklamačního nároku má kupující právo na opravu reklamovaného zboží, poskytnutí přiměřené slevy nebo výměny vadného zboží za zboží nové. Kupující má právo reklamovat zboží v záruční době – viz čl. 6. těchto obchodních podmínek. Uplatnění reklamace se řídí následujícími podmínkami:
- prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 1 měsíce
- kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ihned po jeho dodání a o zjištěných vadách neprodleně písemně informovat prodávajícího, nejpozději však ve lhůtě do tří dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- reklamace proběhne vždy písemnou formou a bude doručena na poštovní adresu firmy nebo elektronicky na e-mail: m-hockey@m-hockey.cz
- k reklamaci je nutné přiložit kopii faktury a doklad o zaplacení zboží

8. Vrácení zboží, vrácení peněz

Kupující má právo na vrácení zboží do 14-ti dnů ode dne doručení zboží bez udání důvodu, nebude-li jednoznačně dohodnuto jinak nebo nejedná-li se o zboží upravené na míru dle čl. 5 těchto obchodních podmínek. Vrácené zboží zašle kupující na adresu: M-HOCKEY, Pod Koníčky 452/2, 339 01 Klatovy.

V případě vrácení zboží bez udání důvodu platí, že:

- zboží nesmí být žádným způsobem upraveno a musí být kompletní
- zboží nesmí být žádným způsobem použito
- zboží musí být vráceno v původním obalu
- ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury
- zboží musí být doručeno osobně nebo zásilkovou službou 
- náklady spojené s dopravou hradí kupující (tam i zpět)
- zboží nesmí být zasláno zpět prodávajícímu na dobírku 

Platba za zakoupené a vrácené zboží bude kupujícímu uhrazena během 5-ti pracovních dnů. Kupující sdělí prodávajícímu své bankovní spojení, aby mohl prodávající vrátit platbu. Bankovní spojení zašle kupující prodávajícímu společně s vráceným zbožím nebo e-mailem (m-hockey@m-hockey.cz). 

 

9. Doprava zboží, odběr zboží

Kupující může využít následující možnosti k odběru zboží:
- osobní odběr v prodejně M-HOCKEY s.r.o., Plzeň, Nepomucká 180/757

- osobní odběr v prodejně M-HOCKEY s.r.o., Nerudova 721,Klatovy
- zásilkovou službu
Zásilková služba je zpoplatněna, ceny dopravy jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího v oddílu DOPRAVA, PLATBY. Přesné vyčíslení za dopravné (případně za dobírku) budou uvedeny v potvrzení objednávky.

Místem plnění při osobním odběru zboží je prodejní sklad M-HOCKEY s.r.o., při doručení zásilkovou službou je to adresa doručení. Objednávka odběratele je splněna okamžikem předání zboží v místě plnění odběrateli nebo dohodnuté přepravní službě a od tohoto okamžiku přechází odpovědnost za zboží (poškození, ztráta) plně na odběratele, případně zástupce přepravní společnosti.

10. Platební podmínky

Pro platby si může kupující zvolit jeden z těchto způsobů:
- bezhotovostní bankovní převod - platba předem na účet prodávajícího (dodávka zboží bude realizována po připsání celé částky na účet prodávajícího) č. ú. 210 762 20 60/2700 UniCreditBank
- platba v hotovosti při osobním odběru
- platba v hotovosti při doručení zboží (na dobírku)

Ve zvláštních případech může prodávající požadovat zálohu. Jedná se především o případy, kdy je zboží objednáno na míru (brankářská maska, dres s individuálním potiskem,...) nebo u drahého zboží, které je objednáno přímo pro kupujícího. Výše zálohy závisí na druhu zboží. V případě, že kupující se zálohou nesouhlasí, může bezplatně odstoupit od smlouvy (od objednávky).

11. Ochrana osobních údajů

Při registraci zákazníka dochází ke zpracování a uchování osobních údajů. Registrace slouží především ke zjednodušení při každém dalším nákupu – pomocí zadání jména a hesla je zákazník identifikován a může ihned přejít k objednávání zboží. Dále jsou tato data využívána k zasílání informačních materiálů (novinky, výprodeje, apod.), které může kupující vyjádřením nesouhlasu kdykoliv odvolat.

Taktéž jsou uchovávána data o již realizovaných objednávkách a dodávkách. Data jsou používána v souladu s platnými zákony České Republiky. Žádná data nebudou předána nebo jakýmkoliv způsobem dána k dispozici třetí osobě. Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z registru prodávajícího. Toto se uskuteční tak, že kupující zašle prodávajícímu na e-mail: m-hockey@m-hockey.cz žádost o vymazání z registru.

12. Jiné

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup nového zboží. Pro naše další činnosti (bazar, opravy) budou sjednány podmínky individuálně.